Projeler

Projeler

İnsan hakları ortamının yeniden inşası için ifade, basın, örgütlenme ve toplantı özgürlüklerini savunmak

Bu proje Türkiye’de sivil alanın, işleyen bir insan hakları rejimi ve hukukun üstünlüğü için temel oluşturacak şekilde yeniden canlandırılmasına katkı sunmayı amaçlar.

Bu genel amaç doğrultusunda, proje etkinlikleri aşağıdaki özgül hedeflere yönelik olarak tasarlanmıştır:

  • Hak ihlallerinin kamusal görünürlüğünün arttırılması; 
  • İnsan hakları alanındaki eğilimler, ulusal ve uluslararası mekanizmaların işlevselliği ve sivil toplumun yanıt verme kapasitesi arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi;
  • Kamuoyunda hak kültürünün yaygınlaştırılması;
  • İnsan hakları savunucularının ve avukat, hekim, psikolog ve sosyal hizmet çalışanlarının insan hakları ihlallerini tespit etme, bildirme ve önleme kapasitelerinin arttırılması;
  • Sivil toplumun baskı altında olduğu bir ortamda savunucular arası kolektif strateji ve uygulama modellerinin geliştirilmesi;
  • Barış imzacısı olmaları nedeniyle üniversiteden ihraç edilmiş genç akademisyenlerin insan haklarıyla ilgili akademik çalışmalarının kolaylaştırılması.

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Proje broşürü için tıklayınız.

2019 – 2021: Tamamlandı

Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri olarak Akademisyenlerin Desteklenmesi

Proje, Türkiye’de hak ihlaline uğrayan akademisyenleri ve sivil toplum aktörlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ocak 2016’da Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından başlayan baskı ortamı, OHAL döneminde yeni bir evreye taşınmış; çok sayıda akademisyen Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamudaki görevinden ihraç edilmiş ve pasaportlarına el konulmuştur. Son iki yıldır akademisyenler ve üniversiteler üzerinde devam eden baskı ve tehditler, Türkiye’deki insan hakları hareketi açısından etkileri şimdiden hissedilen önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Bunlardan ilki, akademisyenlerin tutuklanma, göz altına alınma, kamu görevinden ihraç edilme, görevden uzaklaştırılma, haklarında disiplin soruşturması açılma, pasaportlarına el konulma gibi temel insan hakları ihlallerine maruz kalmalarıdır. İkinci olarak ise, akademisyenlerin insan hakları mücadelesine verdikleri katkının aşınması ve engellenmesidir. Bu durum insan hakları örgütlerinin entelektüel ve operasyonel kapasitesini aşındırmaktadır.

Proje kapsamında insan hakları alanındaki çalışmaları ve söylemleri nedeniyle siyasi, idari ve hukuki baskılara maruz kalan akademisyenlerin desteklenmesi, sivil toplumla bağlarının kuvvetlendirilmesi ve bu yolla insan hakları aktörlerinin kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir. Projenin nihai hedefi, insan hakları alanında disiplinler-arası ve bütünsel bir yaklaşımın olanaklarını yaratarak yenilikçi bir çalışma modeli geliştirmektir.

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 

Proje broşürü için tıklayınız.

2017 – 2019: Tamamlandı