1.     Adli kontrol nedir?

2.     Adli kontrol için gereken koşullar nelerdir?

3.     Adli kontrol kapsamında öngörülen yükümlülükler nelerdir?

4.     Adli kontrol kararını kim verir?

5.     Adli kontrol uygulanacak süre bakımından bir üst sınır var mıdır?

6.     Adli kontrol kararına karşı hangi hukuki yollara başvurulabilir?

7.     Adli kontrol kararında yer alan yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı nedir?

8.     Adli kontrol uygulamasında geçen süre cezadan indirilir mi?

 

1.  Adli kontrol nedir?

Adli kontrol, kişinin özgürlüğünü kısıtlayan tutuklama gibi çok ağır bir tedbirin daha hafif bir alternatifidir.

Adli kontrol de tutuklama gibi suç isnat edilen kişinin kaçmasını ya da delilleri karartmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

 Olayın özelliklerine göre bu amacın gerçekleştirilebilmesi için adli kontrol tedbiri yeterli görülürse tutuklama kararı verilmemesi gerekir.

Adli kontrol ile kişi kanunda öngörülen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmaktadır. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

 

2.  Adli kontrol için gereken koşullar nelerdir?

Tutuklamanın alternatifi olduğu için adli kontrol açısından aranan tek şart tutuklama koşullarının gerçekleşmiş olmasıdır.

Tutuklama yoluna gitmeden doğrudan adli kontrol uygulamasına gidilebileceği gibi yasal tutukluluk süreleri sonunda salıverilenler hakkında da adli kontrol uygulanabilir.

Tutuklama yoluna gitmeden doğrudan adli kontrol hükümlerinin uygulanabilmesi için tutuklama açısından aranan şartların gerçekleşmiş olması,

 Kanunda öngörülen tutukluluk süreleri dolduğu için salıverilme halinde ise tutukluluk açısından aranan şartların halen devam ediyor olması gerekir.

Adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama yasağı söz konusu olmakla birlikte  bu suçlarda da adli kontrol uygulanabilir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

 

3.  Adli kontrol kapsamında öngörülen yükümlülükler nelerdir?

Adli kontrol uygulamasında bir veya birden çok yükümlülüğe uyulması istenmektedir. Bu yükümlülükler ;

1.     Yurt dışına çıkamamak.

2.     İmza uygulaması: Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak gidip imza vermek.

3.     Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşılarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.

4.     Her türlü taşıtı veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

5.     Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

6.     Güvence bedeli yatırmak - kefaletle salıverilme.

7.     Silah bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adli emanete teslim etmek.

8.     Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hakim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı, suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

9.     Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeye mahkum edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

10.   Konutunu terk etmemek.

11.   Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.

12.   Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.

Belirli yer ve alanları terk etmemesini temin için elektronik kelepçe uygulamasına da karar verilebilir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

 

4.  Adli kontrol kararını kim verir?

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tutuklama talebinde bulunmaksızın doğrudan sulh ceza hakiminden adli kontrol tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

Cumhuriyet savcısının sulh ceza hakiminden şüphelinin tutuklanması talebinde bulunması halinde hakim olayın koşullarını değerlendirerek adli kontrolün yeterli olacağına tutuklamanın gerekli olmadığına karar verebilir.

Ayrıca Cumhuriyet savcısı tutuklu bulunan şüphelinin adli kontrol tedbiri ile salıverilmesini de talep edebilir. Aynı şekilde tutuklu veya müdafii de adli kontrolle salıverilmeyi talep edebilir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

 

5.  Adli kontrol uygulanacak süre bakımından bir üst sınır var mıdır?

Kanunda tutukluluk süresi için bir üst sınır olmasına rağmen adli kontrol açısından böyle bir üst sınır öngörülmemiştir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

 

6.  Adli kontrol kararına karşı hangi hukuki yollara başvurulabilir?

Tutukluluk kararına olduğu gibi adli kontrol kararlarına karşı da itiraz edilebilir. Soruşturma evresinde sulh ceza hakiminin; kovuşturma evresinde mahkemenin verdiği adli kontrol kararlarına karşı 7 gün içinde itiraz yolu açıktır. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

 

7.  Adli kontrol kararında yer alan yükümlülüklere uyulmamasının yaptırımı nedir?

Adli kontrol kararında belirtilen yükümlülükleri bilerek ve isteyerek yerine getirmeyen kişi hakkında hükmedilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun derhal tutuklama kararı verilebilir.

Kişinin yasal tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle adli kontrolle salıverilmesi halinde, yükümlülüklerin ihlali halinde de derhal tutuklama kararı verilebilir.

Ancak kanunda karşılığı adli para cezası olarak öngörülen suçlarda adli kontrol talebine karar verilmiş ve yükümlülükler ihlal edilmişse, yükümlülükleri yerine getirmeyen kişi hakkında tutuklama kararı verilemez. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

 

8.  Adli kontrol uygulamasında geçen süre cezadan indirilir mi?

Adli kontrol ile öngörülen yükümlülüklerin büyük kısmı kişinin özgürlüğünü sınırlayıcı nitelikte olmadığı için cezadan mahsup edilmez. Ancak uyuşturucu madde bağımlılığı ile alkol bağımlılığının tedavisi amacıyla kişinin hastaneye yatırılması yükümlülüğünün uygulandığı hallerde geçen sürelerin cezadan indirilir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.