Etkinlikler

Etkinlik 1. Akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi

Bu etkinlik, hak ihlaline uğrayan akademisyenlerin hukuki ve psiko-sosyal açıdan desteklenmesiyle birlikte, maruz kaldıkları politik, idari ve adli baskıların ulusal ve uluslar-arası kamuoyunda görünür kılınmasını içermektedir. Bu amaç doğrultusundaki faaliyetler şunlardır:

 • Haklar Kılavuzu: Hak ihlaline uğrayan akademisyenlerin  hukuksal ve psikososyal kanallara başvurusunu yönlendirecek, online erişime açık bir rehber hazırlanacaktır. Hukukçular ve psikologların gönüllü desteğiyle hazırlanan bu rehber, gelişmeler doğrultusunda güncellenecektir.
 • PSDA Atölyeleri: İzmir ve İstanbul’da, insan hakları ihlallerine maruz kalan akademisyenlerle uzman danışmanlığında psiko-sosyal destek atölyeleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca İzmir’de PSDA uzmanlarından oluşacak bir grup tarafından süreçle ilgili bir atölye düzenlenecektir.
 • Uluslararası dayanışma kampanyası:  Bu etkinlik, hak ihlallerine uğrayan akademisyenlerin yaşadıkları sorunları kamuoyu nezdinde görünür kılmayı amaçlar. Bu maksatla uluslararası bir iletişim ağı kurulacak, dört farklı Avrupa ülkesine ziyaretler gerçekleştirilecektir. Ayrıca yeni gelişmeler hakkında bilgi akışını sağlayan ve  TİHV Akademi’nin web sayfasından erişime açık olan aylık bültenler yayınlanacaktır.

Etkinlik 2. Sivil toplum ağı içinde insan haklarını korumak ve desteklemek için akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması

 • Kamusal Dersler: İzmir’de her yıl toplam 15 dersten oluşan ve “Haklarla Düşünmek” ana temalı halka açık seminerler dizisi düzenlenecektir. Tüm konuşmacılar, KHK’lar ile üniversitelerden uzaklaştırılmış ve/veya tamamen işine son verilmiş akademisyenlerden oluşmaktadır.
 • İnsan Hakları Eğitim Programı (İHEP): İzmir ve Diyarbakır’da, farklı alanlardaki hak ihlallerine karşı örgütlenmiş çeşitli STK çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte bütünsel ve kapsayıcı bir “İnsan Hakları Eğitim Programı” düzenlenecektir.
 • İşbirliği Mekanı:İzmir’de, üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenlerin çalışmalarını sürdürebilecekleri ve ortaklaştırabilecekleri bir işbirliği mekanı kurulacaktır.
 • Uzaktan Eğitim: Proje tamamlandığında farklı bir model oluşturabilecek içerik ve teknikle, uzaktan eğitim sistemine imkan veren pilot çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Etkinlik 3. Akademik özgürlüğe yönelik insan hakları ihlallerini ve kısıtlamalarını belgelemek

 • Hak İhlalleri ve Travmatik Etkileri Üzerine Saha Araştırması: KHK’lar ile ihraç edilmiş akademisyenlerin uğradıkları hak ihlallerini, bunların travmatik etkilerini ve travmayla başa çıkma yöntemlerini raporlamak amacıyla bir saha araştırması yapılacaktır. Bu araştırma nicel ve nitel görüşmeleri içermektedir.
 • Akademik Ortamın Tahribatı Araştırması: OHAL sürecinin Türkiye akademisinde yarattığı tahribatın karşılaştırmalı olarak tarihsel analizi gerçekleştirilecektir.
 • Belgesel Film:Karanlıkta Şarkı Söylemek” isimli belgesel film, ihraç edilmiş akademisyenlerin maruz kaldıkları ihlallerin farklı yönlerini kayda geçirmeyi hedeflemektedir. Filmin gösterimi ulusal/uluslararası düzlemde gerçekleştirilecektir.
 • Bölgesel çalıştaylar: İzmir, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da araştırma çalışmalarının sonuç ve bulgularının paylaşıldığı bölgesel çalıştaylar düzenlenecektir.

 Değerlendirme raporu: Tüm projeyi kapsayan bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır.